Хөдөлмөр эрхлэлтийн агентлаг нь ажилчдыг шаардлагатай үйлдвэрлэлийн чиглэлээр, ялангуяа үйлдвэрлэлийн болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт (жнь: автомашины, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, хуванцар үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэр, барилга, цахилгаан техникийн үйлдвэрлэл гэх мэт) ажилд төрөлжин мэргэшсэн. Энэ үйлчилгээ нь мэргэшсэн ажиллах хүчний хангалттай нөөцийг бүрдүүлж тухайн аж ахуйн нэгжид ажиллах хүчний гэнэтийн хомсдол, түр зуурын хэлбэлзэлээс зайлсхийхэд тусалдаг. Тухайн томилогдсон ажилчид нь өөрийн ажлын үүргээ гүйцэтгэхээс гадна дутагдаж буй ажиллах хүчийг түр орлон ажиллах чадвартай байхаар бэлтгэн бид үйлчлүүлэгчиддээ бүрэн дэмжлэг үзүүлдэг. Бид өөрсдийн ажилчдаа маш сайн анхааралтай сонгодог, энэхүү байдал нь хувийн хандлагатай хамтаар биднийг салбарын өрсөлдөгчдөөс ялгаж буй хүчин зүйл юм. Манай ажилчид нь Европ, Ази болон бусад гуравдагч орны хүмүүс байдаг. Бидний нэн тэргүүний зорилго бол үйлчлүүлэгчдийнхээ үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийг жигд тасралтгүй явуулах нөхцөлийг хангах явдал юм.